Chia tay vẫn muốn đường đi dễ
Đầu ngựa mai này liệu gió đông
Gương trong người ốm như hoa ốm
Hồ biếc xuân nồng giống rượu nồng
Người sánh sắc trời chung vẻ tốt
Đạo so thế thái chẳng dạng thông
Mắt già vẩn đục không còn lệ
Tiệc say cổ đỏ giống cầu vồng

tửu tận tình do tại