Như Điền Lang kinh Hàm xuất phát
Tựa Phan An thành Lạc hướng về
Dốc tâm an trị bốn bề
Khiến người cứng cổ biết nghe danh tài

tửu tận tình do tại