Treo đầu thành trăng Chung Nam đã xuống
Nước loạn trôi hoa rụng khắp tửu lâu
Bài "Chiết liễu" theo gió đưa không thiết
Bởi tỳ bà gieo biệt Bá Lăng sầu
Giữa rừng cây Hoàng Hà ôm quan ải
Gió biên thuỳ ốc trổi nước mênh mông
Tóc bạc phơ chiến tướng già Tây Tái
Tựa vào đao say nói chuyện chiến công
Gió xuân lạnh rụng rơi ngàn tơ liễu
Cầu Tiêu Hồn đứng đấy đã bao lần
Trường bào ướt dấu rượu vương loang lổ
Ngưng xướng bài hát cũ của Hà Kham

tửu tận tình do tại