Lưng mấy chén phì phù chếnh choáng
Rượu nhập hồn mộng thoáng hoa mai
Song buồn tiếng vượn bi ai
Cảnh nhà vắng mảnh trăng cài sầu ưu
Trước sau núi chim cưu kêu bạn
Nhà bắc nam tre phát chồi măng
Mai rượu tỉnh gậy mon men
Thôn lau bến nước còn căng xuân nồng

tửu tận tình do tại