Việc gì? Đi vậy hãy chư tôn?
Hồng Lạc ngàn thu lắm nỗi buồn.
Ngoài biển Thái Bình muôn lớp sóng,
Có hồi tiếng dội dậy Côn Lôn.


Nguồn: Huỳnh Thúc Kháng, Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951
tửu tận tình do tại