Chiều mờ, trời nước trải mông mênh,
Cảnh vật lô nhô bủa bức mành.
Vời ngắm phía tây hồng một dải,
Ráng chiều xa nhuốm đỉnh non xanh.

tửu tận tình do tại