Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2014 18:30

寄黎希永其二

為客易過日,
言交能幾人?
家雞不可厭,
野鶴故難馴。
山暗雲常雨,
海鳴風欲塵。
闞為長面敘,
徒恐隔芳鄰。

 

Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2

Vi khách dị qua nhật,
Ngôn giao năng kỷ nhân?
Gia kê bất khả yếm,
Dã hạc cố nan thuần.
Sơn ám vân thường vũ,
Hải minh phong dục trần.
Hám vi trường diện tự,
Đồ khủng cách phương lân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Làm khách dễ qua ngày
Nói năng ít có ai
Gà nhà không thể chán
Hạc nội khó thuần nuôi
Núi tối thường mưa tới
Biển reo sắp gió dài
Gầm gào kể thẳng mãi
Hàng xóm khó vừa tai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Làm khách  qua ngày dễ
Nói năng chừng mấy ai
Gà nhà nuôi không bỏ
Hạc nội khó thuần ngay
Núi tối mây mưa nổi
Biển trào gió bụi bay
Dông dài thôi chẳng  kể
Chỉ sợ láng giềng hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm khách dễ qua ngày,
Nói năng dễ mấy ai.
Gà nhà nuôi chẳng chán,
Hạc nội khó thuần ngay.
Núi tối mây mưa tới,
Biển kêu gió bụi bay.
Dông dài thôi chẳng nói,
Chỉ sợ láng giềng hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời