23/05/2024 19:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2
寄黎希永其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/08/2014 18:30

 

Nguyên tác

為客易過日,
言交能幾人?
家雞不可厭,
野鶴故難馴。
山暗雲常雨,
海鳴風欲塵。
闞為長面敘,
徒恐隔芳鄰。

Phiên âm

Vi khách dị qua nhật,
Ngôn giao năng kỷ nhân?
Gia kê bất khả yếm,
Dã hạc cố nan tuần.
Sơn ám vân thường vũ,
Hải minh phong dục trần.
Hám vi trường diện tự,
Đồ khủng cách phương lân.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Làm khách dễ qua ngày
Nói năng ít có ai
Gà nhà không thể chán
Hạc nội khó thuần nuôi
Núi tối thường mưa tới
Biển reo sắp gió dài
Gầm gào kể thẳng mãi
Hàng xóm khó vừa tai

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Ký Lê Hy Vĩnh kỳ 2