Đêm trước hạt sương như muối kết,
Sáng ra lất phất giọt mưa giăng.
Mây quang, tuyết hết nhìn vui mắt,
Ngõ cửa vườn cau lộng sóng trăng.

tửu tận tình do tại