詠傘園山

名山山上古今傳,
四望團團若傘園。
雲邁重霄星可摘,
地遙萬仞水無權。
煙霞長鎖無塵境,
泉石閒棲不老仙。
唐懿膽寒高束手,
巍然南極鎮南天。

 

Vịnh Tản Viên sơn

Danh sơn sơn thượng cổ kim truyền,
Tứ vọng đoàn đoàn nhược tản viên.
Vân mại trùng tiêu tinh khả trích,
Địa dao vạn nhận thuỷ vô quyền.
Yên hà trường toả vô trần cảnh,
Tuyền thạch nhàn thê bất lão tiên.
Đường Ý đảm hàn, Cao thúc thủ.
Nguy nhiên nam cực trấn Nam thiên!

 

Dịch nghĩa

Từ xưa truyền đến nay núi này nổi tiếng hơn cả những núi nổi tiếng,
Nhìn từ bốn phía tròn tròn giống như cái tán dù.
Mây nhiều tầng cao tới trời có thể hái được sao,
Đất rộng muôn nhận nước không cách nào chạm đến.
Mây và ráng khoá kín không thấy được cảnh dân gian,
Suối và đá là nơi nghỉ thong dong của các tiên trẻ mãi không già.
Đường Ý Tông sợ đến tái mật Cao Biền chịu bó tay,
Sừng sững tận phương nam gìn giữ trời nam.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Núi đây nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe ngất một vòm.
Đỉnh sát từng trời sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn chờm.
Đá khe vui thú tiên không tuổi,
Mây ráng thường ngăn cảnh khác phàm.
Cao chịu bó tay, Đường Ý khiếp,
Phương nam chất ngất trấn trời nam.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Danh sơn nổi tiếng tự ngàn năm
Bốn phía tròn xoe tựa lọng xanh
Mây giáp chín tầng sao dễ hái
Đất cao muôn bậc nước khôn dâng
Khói mây phủ kín đâu trần cảnh
Suối đá thong dong một vị tiên
Cao phải bó tay Đường Ý sợ
Cực nam chót vót trấn trời nam

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh sơn nổi tiếng tự ngàn năm,
Bốn mặt tròn xoe tựa lọng giương.
Đỉnh sát từng mây sao dễ với,
Đất cao muôn bậc, nước khôn vươn.
Khói mây lan toả đâu trần cảnh,
Suối đá thong dong cảnh khác thường.
Đường Ý sợ run, Cao thúc thủ,
Cực nam chất ngất trấn Nam phương.

15.00
Trả lời