Không bà, thần cậy ai?
Vắng bà, thần khó sống!
Bà suy, thần lúng túng
Thần vắng, bà hoảng lo
Nhớ lúc gặp gay go
Nhờ bà khéo chăm sóc
Chim lành toan báo đáp
Giục quan Tiển mã đi
Dâu rể chưa có gì
Anh em cũng thưa thớt
Nếu vâng chiếu giúp nước
Ai phục dịch cơm canh?
Ai lo lắng chẳng lành?
Biểu dâng, lòng rớm lệ
Thánh triều chuộng hiếu đễ
Xin rủ lượng xét soi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)