Trúc ken kín giậu, cỏ quây ao,
Giữa chốn xanh um, một nhánh cao.
Trăng sáng trời đêm, người lại vắng,
Hương thầm, sắc kín đợi ai nào?

tửu tận tình do tại