Tiếng đồn tựa điện thật thần tiên,
Nghe đức Mâu Ni giảng nghiệp duyên.
Kiếp Phật sắp tàn ngài thấy đấy,
Tu La thêm mới một dòng thiền.

tửu tận tình do tại