Cỏ dao ba đảo mọc chật
Hoa quỳnh mười châu tụ đầy
Xưa từng lựa trong ngàn Phật
Nay dành tiên nữ du nhai
Mười hai đường mây ráng đỏ
Ba ngàn thu trải trời xanh
Cốt phàm muôn lò chỉnh sửa
Bảng vàng còn lại phương danh
Cùng ngày vịnh "Nghê thường khúc"
Kiếp trước thân sửa búa trăng
Một thuở bị đày cõi tục
Núi Viên sau đó giữ cầm
Tới ngọn Phương Hồ quay lại
Nổi trôi khoa giáp mây vần
Hoa khôi ai riêng chiếm lấy
Yến xuân dự, lại phong quan

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.