題陳慎思學館次方亭韻其三

頻頻名未了,
搰搰意何窮。
唐肆非求馬,
鴟鴞袛在籠。
身心四民裡,
貧富百年中。
得趣本無趣,
將應彼是同。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03

Tần tần danh vị liễu,
Cốt cốt ý hà cùng.
Đường tứ phi cầu mã,
Si hao kỳ tại lung.
Thân tâm tứ dân lý,
Bần phú bách niên trung.
Đắc thú bản vô thú,
Tương ưng bỉ thị đồng.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Mãi mãi danh chưa toại
Cực nhọc bao cho cùng!
Chợ đường khôn kiếm ngựa
Cú vọ ốm trong lồng
Bốn dân, giàu với khó
Trăm năm chung một lòng
Được thú bởi không thú
Bỉ, thử một lò chung

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lận đận danh chẳng thoả
Lao đao ý chửa cùng
Chợ vãn khôn tìm ngựa
Cú ốm nhốt trong lồng
Phận mình dân bốn hạng
Giàu, khó cõi trăm năm
Được thú nhờ không thú
Bỉ, thử đâu chia phân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mãi mãi danh chưa toại
Quần quật ý chửa cùng!
Chợ trống khôn tìm ngựa
Cú ốm nhốt trong lồng
Thân tâm dân bốn hạng
Giàu khó trăm năm cùng
Được thú bởi không thú
Bỉ, thử một cảnh đồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời