19/08/2022 08:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03
題陳慎思學館次方亭韻其三

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2014 06:52

 

Nguyên tác

頻頻名未了,
搰搰意何窮。
唐肆非求馬,
鴟鴞袛在籠。
身心四民裡,
貧富百年中。
得趣本無趣,
將應彼是同。

Phiên âm

Tần tần danh vị liễu,
Cốt cốt ý hà cùng.
Đường tứ[1] phi cầu mã,
Si hao kỳ tại lung.
Thân tâm tứ dân lý,
Bần phú bách niên trung.
Đắc thú bản vô thú,
Tương ưng bỉ thị đồng.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Mãi mãi danh chưa toại
Cực nhọc bao cho cùng!
Chợ đường khôn kiếm ngựa
Cú vọ ốm trong lồng
Bốn dân, giàu với khó
Trăm năm chung một lòng
Được thú bởi không thú
Bỉ, thử một lò chung
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ý câu lấy từ sách Trang Tử, thiên "Điền tử phương": "Bỉ dĩ tận hĩ, nhi nữ cầu chi dĩ vi hữu, thị cầu mã ư đường tứ dã" (Cái kia đã hết rồi, mà cô gái ấy tìm nó cho là có, đó là tìm ngựa nơi chợ trống vậy).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 03