Tính chẳng ưa lười mà muốn nhác,
Sống thừa, nhàn thật, đúng nhàn không?
Đáng cười năm tháng như mưa nắng,
Non vắng, tình thơ ngập núi sông.

tửu tận tình do tại