Muôn dặm gió xuân đùm vạt áo,
Lên cao, thả lại giữa bầu không.
Ngán thuyền Lãng Bạc sào tre đẩy,
Buồm nhẹ ngày ngày tiễn tuý ông.

tửu tận tình do tại