Phẩy trần, ngậm bút ngó nhau cười,
Nhà hoả cùng tu Tịnh cước thôi.
Chẳng rượu bích đồng đem tưới đá,
Thanh Liên sợ họ gọi hai người.

tửu tận tình do tại