26/09/2022 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2
暑困戲臥荷葉上同潘生其二

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 15:10

 

Nguyên tác

含毫揮主兩嫣然,
火宅同參淨腳禪。
不借碧筩澆磊塊,
怕人呼作小青蓮。

Phiên âm

Hàm hào[1] huy chủ[2] lưỡng yên nhiên,
Hoả trạch[3] đồng tham Tịnh cước thiền.
Bất tá bích đồng kiêu lỗi khối,
Phạ nhân hô tác tiểu Thanh Liên[4].

Dịch nghĩa

Người ngậm bút, kẻ phất trần cả hai đều cười cợt,
Nhà hoả cùng tham nhập tu luyện như dòng thiền Tịnh cước.
Không mượn rượu chén bích đồng lưu vào khối đá,
Sợ người ta gọi là chú đồng tử Thanh Liên.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Phẩy trần, ngậm bút ngó nhau cười,
Nhà hoả cùng tu Tịnh cước thôi.
Chẳng rượu bích đồng đem tưới đá,
Thanh Liên sợ họ gọi hai người.
[1] Bút làm bằng lông, nên ngậm bút gọi là hàm hào.
[2] Một giống thú thuộc loài nai, đuôi nó phủi sạch bụi, người xưa thường dùng nó làm phất trần.
[3] Theo thuyết nhà Pháp thì tam giới vô an, do như hoả trạch nghĩa là ba cõi “giục giới, sắc giới, vô sắc giới” không yên chẳng khác nào nhà hoả.
[4] Tên gọi chú tiểu theo hầu Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thử khốn hí ngoạ hà diệp thượng đồng Phan sinh kỳ 2