Sáng sớm mờ mờ hoa lựu đỏ,
Hương nồng mời gọi bướm bay sang.
Nhà thiền phong vị chăng còn đó,
Đảm bặc cành thơm đến tận ngàn!

tửu tận tình do tại