Rùa, ếch inh vườn vắng
Mưa rào đường hoá trơn
Đẩy song gọi thằng nhỏ
Hỏi cỏ thềm ngập không?


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập II), NXB Văn học, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)