Dòng chảy qua vùng có xóm thôn,
Sáng mờ Động Hải nước bằng trơn.
Cát vàng bốn phía muôn ngàn lớp,
Cuộc sống dường quen tựa mất hồn.

tửu tận tình do tại