Cây cối còn đây, rối dạ ta,
Ngậm ngùi dấu cũ khó nhìn ra.
Vẫn phong cảnh ấy, đời thay đổi,
Đình Liễu mười năm lại ghé qua.

tửu tận tình do tại