Quanh bọc ba vòng ngọn núi cao
Hai bên đồng áng biết nơi nao
Chín mươi chín ngọn xem chưa khắp
Buồm gió lênh đênh nước thuỷ trào

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)