Hồng tươi lả lướt, trắng so le,
Một mảnh lòng thơm nẻo hướng về.
Còn có trong này chân ý ấy,
Trăng thanh gió mát bạn tương tri.

tửu tận tình do tại