Đá cảnh song loan cửa thắm son,
Ông già niên thiếu trước ly vàng.
Tam đa, phật thủ cành lùn thấp,
Ngũ phúc, thuỷ tiên lá uốn quăn.

tửu tận tình do tại