Biệt Phạm lang trung

Dĩ từ niên lai bất tương kiến,
Kiến thời liên ngã cánh liên quân.
Mang mang thân thế tri hà liễu?
Hạo hạo kiền khôn tích tạm phân.
Vạn lý ức qui sầu Tử Mỹ,
Nhất quan đa bệnh sấu Hưu Văn,
Minh thần khước vọng giang kiều lộ,
Nam lĩnh vân liên Bắc lĩnh vân.


Phạm lang trung: tức Phạm Sỹ Ái, tự Đôn Nhân, người xã Trung Lập, huyện Đường Hào (nay là Mỹ Hào, tỉnh Hải Hưng), đỗ hoàng giáp năm Minh Mệnh thứ 13 (1832) làm lang trung bộ lại.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Xa nhau kể đã bốn năm chầy,
Gặp mặt thương mình lại xót ai.
Thân thế mịt mờ bao hết cuộc,
Kiền khôn man mác lại chia tay.
Xa quê Tử Mỹ buồn vì nhớ,
Một chức, Hưu Văn bệnh hóa gầy!
Mai mốt trông vời sông nước cách,
Non nam, núi bắc một trời mây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cách biệt lâu rồi đã bốn năm
Gặp nhau thương bạn lại thương mình
Đất trời man mác ngùi ly biệt
Thân thế mơ màng hận nỗi nênh
Muôn dặm nhớ quê sầu Tử Mỹ
Một quan nằm bệnh ốm Hưu Văn
Trông vời mai sáng cầu sông cách
Nam bắc mây ngàn mịt mịt giăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đã bốn năm qua không gặp nhau,
Giáp mặt, thương mình, thương bạn đây.
Thân thế mịt mờ ngày nào dứt?
Mênh mông trời đất tạm chia bày.
Muôn dặm trông quê, sầu Tử Mỹ
Một quan héo gầy, bệnh Hưu Văn.
Mai sớm trông vời sông cầu cách,
Non nam núi bắc, liền trời mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời