Khắp cõi Sơn Đông thật rộn ràng,
Ải thành mọi chốn trống, còi vang.
Trai làng khoe mạnh ba hồi trống,
Người học đeo cung nặng sáu quân.

tửu tận tình do tại