題陳慎思學館次方亭韻其五

不雨春江夜,
無雲水上村。
故人應得月,
稚子且迎門。
粲粲高齋讌,
詵詵君子言。
知非形役者,
早理未蕪園。

 

Đề Trần Thận Tư học quán thứ Phương Đình vận kỳ 05

Bất vũ xuân giang dạ,
Vô vân thuỷ thượng thôn.
Cố nhân ưng đắc nguyệt,
Trĩ tử thả nghinh môn.
Xán xán cao trai yến,
Sân sân quân tử ngôn.
Tri phi hình dịch giả,
Tảo lý vị vu viên.


Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Trọng Lai

Mưa tạnh đêm xuân tiết
Mây quang miền giang thôn
Thưởng trăng mấy bạn cũ
Đón cửa đàn trẻ con
Cao trai bày la liệt
Quân tử nói ôn tồn
Biết không mắc hình dịch
Sớm lo sắp về vườn

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đêm xuân trời tạnh trên sông
Một vùng thôn nước mây không đượm màu
Bạn xưa vầng nguyệt tỏ soi
Bé con nao nức đợi chờ dưới hiên
Nhà cao đầy dẫy rượu cơm
Đây lời quân tử ôn tồn bảo ban
Tội chi hình dịch luỵ mình
Vườn xưa sớm liệu sửa sang quay về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiết xuân đêm tạnh mưa,
Miền giang thôn mây thưa.
Thưởng trăng tiếp bạn cũ,
Đàn trẻ con đón đưa.
Cao trai yến la liệt,
Quân tử nói vừa vừa.
Biết không mắc hình dịch,
Sớm lo sắp về hưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời