Muôn lớp núi xanh đi chẳng lại,
Các sông ôm ấp Vọng Giang đài.
Một ly rượu cạn, trăng như nước,
Bãi, bến hai hàng đông với tây.

tửu tận tình do tại