Đun bếp trà trên núi,
Trà thanh người cũng nhàn.
Gió vi vu chẳng ngớt,
Chim hót, núi ngân vang.

tửu tận tình do tại