Xa sông mười bảy thu liền,
Đâu biết hôm nay lại xuống thuyền.
Mưa tạnh, gió dừng trong khói sóng,
Tựa chèo nghe giọng hát thâu đêm.

tửu tận tình do tại