Muôn dặm nước non đầy thóc lúa,
Về nam đã chực nhắn tin nhàn.
Cuối năm, làng cũ, người chưa lại,
Cầu ngọc, đường về sương khói lan.

tửu tận tình do tại