Bên suối nhà tranh cửa chặt then,
Tháp chùa vương khói lộng trời xanh.
Núi bao cảnh đẹp còn chưa dạo,
Mưa gió đầy trời giục bước nhanh.

tửu tận tình do tại