Chân núi, dựng lều tranh,
Lá vàng che dấu chân.
Trăng tàn, sao sớm ít,
Trời lạnh, nước thu xanh.

tửu tận tình do tại