Chạy khắp đông, tây hết cả hơi,
Đầy đồng chồn, cáo lẩn đâu rồi?
Đê ba trăm khúc đêm đêm sục,
Chuyện cũ Tiêu, Tào gương mãi soi!

tửu tận tình do tại