Nhà khắp phía nam, phía bắc thành,
Rào xiêu, dây quấn cỏ khô tràn.
Vài cây sót lại, bận nhân sự,
Mặc tháng ngày qua chưa báo quan.

tửu tận tình do tại