Đầu bãi sương giăng biển mịt mùng,
Núi cao lởm chởm khoá tầng không.
Một luồng gió rít đôi bờ lạnh,
Cối nước xoay chao đảo lá buồm.

tửu tận tình do tại