Vạn tám năm nay quay trở lại,
Nằm cùng Nhược Thuỷ tới Bồng Lai.
Đâu hay lại đến Tàng Chân động,
Chẳng tiếc từng lên Vọng Hải đài.

tửu tận tình do tại