Chiến sự Hổ Môn tiếng vọng xa,
Tàu Tây dàn trận thoắt vào ra.
Quân đen diễn tập ngày không nghỉ,
Chủ trắng thâu đêm rộn hát ca.

tửu tận tình do tại