Đầu sông buổi sớm giọng sầu ca,
Bên sông chiều xuống sáo ngân xa.
Tỉ tê tiếng sáo quanh bên gối,
Trong mơ lữ khách về quê nhà.

tửu tận tình do tại