無題

匹馬嘶風驫【⿱騳騳】來,
轟𨏿車馬共馳迴。
園中好鳥𪈼【⿱𪅝𪅝】語,
野外奇花【⿱花⿰花花】【⿱⿰花花⿰花花】開。
白日乍聞雷靐䨻,
青天忽見雨【⿱雨⿰雨雨】【⿱⿰雨雨⿰雨雨】。
【?】【?】詩句多人識,
【?】【?】將來問秀才。

 

Vô đề

Thất mã tê phong huếch hoác lai,
Oanh doanh xa mã cộng trì hồi.
Viên trung hảo điểu liêu tiêu ngữ,
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai.
Bạch nhật sạ văn lôi hống động,
Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài.
Khù khờ thi cú đa nhân thức,
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài.

 

Dịch nghĩa

Đôi ngựa thét gió huếch hoác lại,
Sầm sập xe ngựa cùng quay đuổi đến.
Trong vườn chim đẹp nói líu tíu,
Ngoài đồng hoa lạ nở lác đác.
Trời tạnh thoạt nghe tiếng sấm ì ầm,
Trời xanh chợt thấy mửa lải nhải.
Câu thơ khù khờ đã nhiều người biết,
Còn khệnh khạng mang ra hỏi bậc tú tài.


Câu 3 và 4 là của nhà vua vốn hay lập dị Tự Đức đặt ra rồi đọc cho các quan nghe, nhưng lại nói là mơ thấy Thần nhân tặng. Cái lập dị là ở hai chữ “liêu tiêu” với chữ “liêu” viết bằng 3 chữ “điểu” theo hình chữ “phẩm” và chữ “tiêu” bằng 4 chữ “điểu” theo dạng 4 góc trên dưới đề huề. Câu kế thì cũng hình thức đó qua hai chữ “lác đác” với chữ “hoa”. Thế nên, Cao Bá Quát mới châm mà rằng đó là 2 câu ở trong một bài thơ hồi xửa hồi xưa thời mà thần còn nấu sử sôi kinh cơ... làm vua quá ngạc nhiên bảo Cao Bá Quát đọc nốt bài thơ đó cho trẫm nghe nào... và Cao Bá Quát biếm ra bài thơ như trên với những chữ “huếch hoác” bằng chữ “mã”, “oanh doanh” bằng chữ “xa”, “hống động” bằng chữ “lôi”, “lài nhài” bằng chữ “vũ”. Vua nghe xong thì âm thầm nín tịt và các quan thì đứng ngẩn đến ngây ra.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thơ Cao Bá Quát

Có một giai thoại về bài thơ này, xin UP lên để mọi người xem xét.
Cao Bá Quát Trêu thơ Tự Dức
Một hôm Tự Đức kể các quan đại thần là ông nằm mơ thấy mình làm được hai câu thơ chữ nho, câu nào cũng có hai tiếng Nôm chen vào. Ông truyền cho các quan chép lại.
Hai câu ấy như sau:
Viên trung hoả điểu liêu tiêu ngữ
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai
Nghe vậy, Cao Bá Quát liền quỳ xuống, tâu:
" Muôn tâu bệ hạ, hai câu ấy không có gì lạ. Đó là hai câu tam tứ ở một bài thơ mà thần đã được nghe.
Tự Đức rất ngạc nhiên truyền cho ông đọc toàn bài. Cao Bá Quát ứng khẩu đọc liền:
Thất mã tê phong huyếch hoác lai
Oanh doanh xa mã cộng trì hồi
Viên trung hoả điểu liêu tiêu ngữ
Dã ngoại kỳ hoa lác đác khai
Bạch nhật sa văn lôi hống dọng
Thanh thiên hốt kiến vũ lài nhài
Khù khờ thicú đa nhân thức
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài ( 1 )
dịch nghĩa:
Đôi ngựa thét gió huếch hoác lại
Sầm sập xe ngựa cùng quay đuổi đến
Trong vườn chim đẹp nói líu tíu
Ngoài đồng hoa lạ nở lác đác
Ngày tạnh thoạt nghe tiếng sấm ỳ ầm
Trời xanh chợt thấy mưa lải nhải
Câu thơ khù khờ đã nhiều người biết
Còn khệnh khạng mang ra hỏi bậc tú tài
Đặc sắc của bài thơ trên là cả 8 câu, câu nào cũng có hai chữ Nôm chen vào các chữ Hán của bài thơ thất ngôn bát cú.
Nghe xong, Tự Đức biết là Cao Bá Quát bịa ra bài thơ để giiễu minh, nhưng đành chịu tài " xuất khẩu thành thơ " của Cao Bá Quát
( 1) Về bài thơ này có bản chép như sau:
Bảo mã tây phong huyếch hoác lai
Huyênh hoang nhân tự thác đề hồi
Viên trung oanh chuyển khề khà ngũ
Dã ngoại đào hoa lấm tấm khai
Xuân nhật bát văn sương lộp bộp
Thu thiên chi khiến vũ bài nhài
Khù khờ thi tứ đa nhân thức
Khệnh khạng tương lai vấn tú tài
( Nam Phong , số 147 )

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

^_^

Oh hay quá! Càng tìm hiểu các thấy yêu Thi viện :-)

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Vô Đề (Cao Bá Quát)

Sao anh hok cho thêm phần dịch thơ và bản chữ Hán luôn cho đầy đủ.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Huếch hoác ngựa đôi thét gió lay,
Ngựa xe sầm sập đuổi cùng quay,
Trong vườn chim đẹp liêu riêu nói,
Lại nở ngoài đồng lác đác hoa.
Ngày tạnh thoạt nghe ầm sét sấm,
Trời xanh chợt thấy phất phơ mưa.
Câu thơ khờ khạo nhiều người biết,
Khệnh khạng mang ra hỏi tú tài.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Hồng hộc vó phi dồn xé gió
Rầm rầm xe ngựa kéo về đây
Trong vườn chim đẹp râm ran hót
Ngoài ruộng hoa đồng lác đác lay
Trưa nắng ầm ì âm sấm động
Trời trong lất phất hạt mưa bay
Khù khờ thơ cũ ai còn lạ
Khệnh khạng khoe chi bọn tú này

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời