Lớn dựa vào thành, nhỏ dựa vào núi,
Gùi lương qua ải Quỷ Môn quan.
Anh đi đến đó không gian khổ,
Ba tháng rừng khe thực rất nhàn.

tửu tận tình do tại