Giậu đông hương thoảng đã từ lâu,
May mắn đường dài lại gặp nhau;
Chưa biết chốn nào chưa thấy lại,
Lòng trinh hứa đợi nắng trời thu.

tửu tận tình do tại