Báo với ong cuồng chớ hút hăng,
Nơi này trong trắng một bầu băng.
Trời cao mưa móc bao nhiêu nhỉ?
Nửa giọt bụi trần chút cũng không!

tửu tận tình do tại