Dưới thành rộn rã đám trai làng,
Ghi sổ, nêu tên, góp vội vàng.
Đốc suất đến nay không bận nữa,
Nghe đâu đã có áo vua ban.

tửu tận tình do tại