Ngâm tràn, ai mới đúng tiên ông?
Tử phủ, Thanh đô mộng đã từng.
Những nhớ nơi đây từng trích đoạ,
Đi về cửa động đã ba đông.

tửu tận tình do tại