Ba sông dồn tụ đầu sông Hạc,
Phiên trấn miền xa giữ thượng nguồn.
Là khách Nguỵ công từ buổi trước,
Nào hay nay lại được vào thăm.

tửu tận tình do tại