31/03/2023 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc
山西城謁珠峰公是夜與明仲宿

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2020 00:34

 

Nguyên tác

三江總匯鶴江頭,
千里名藩據上流。
舊日魏公門下客,
起知重接魏公遊。

Phiên âm

Tam giang tổng hội Hạc giang đầu,
Thiên lý danh phiên cứ thượng lưu.
Cựu nhật Nguỵ công[1] môn hạ khách,
Khởi tri trùng tiếp Nguỵ công du.

Dịch nghĩa

Nước ba con sông hội tụ lại đầu sông Bạch Hạc,
Phiên trấn nổi danh ngoài ngàn dặm án ngữ nơi đầu dòng.
Ngày trước là khách cấp dưới của Nguỵ công,
Đâu hay tiếp lần này lại được đến thăm Nguỵ công!

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Ba sông dồn tụ đầu sông Hạc,
Phiên trấn miền xa giữ thượng nguồn.
Là khách Nguỵ công từ buổi trước,
Nào hay nay lại được vào thăm.
[1] Có lẽ là Nguỵ Khắc Tuần, có thời gian làm tổng đốc Sơn - Hưng - Tuyên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Sơn Tây thành yết Châu Phong công, thị dạ dữ Minh Trọng túc